Pe parcursul procesului de adopție întâlnești tot felul de termeni pe care este bine să îi înțelegi.

Pentru a fi corect și complet informată, #EuAdopt a construit în premieră în România un DICȚIONAR al celor mai des folosite cuvinte care au legătură cu adopțiile, termeni folosiți și de echipa noastră când interacționați. Poți accesa Dicționarul oricând pe portalul www.euadopt.ro  și ne poți chiar ajuta să îl dezvoltăm scriindu-ne propunerile tale de cuvinte și/sau definiții noi la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

O listă alfabetică a tuturor termenilor găsești aici: Dicționar A-Z

Sau caută direct litera care te interesează:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A

Abandonul deschis

Abandonul este definit ca părăsirea cu bună ştiinţă a unui copil de către părintele său care poate fi identificat ca persoană, dar a cărui intenţie nu este de a se întoarce, ci de a respinge voit răspunderea părintească. Mai mult, niciun alt membru al familiei nu poate sau nu vrea să-şi asume răspunderea de părinte şi să aibă grijă de copil.

 

Abandonul secret

este definit ca părăsirea în secret a copilului de catre părintele său care nu poate fi identificat şi a cărui intenţie nu este de a se întoarce, ci de a respinge în mod voit şi în mod anonim răspunderea părintească.

 

Abuzul
Abuzul asupra copiilor este reprezentat de orice formă de violență fizică sau emoțională la care sunt supuși sau expuși copii. În România, Legea 272/2004 privind protecția copiilor încearcă să clarifice aceste aspecte și să ofere suportul legal pentru a identifica cazurile de abuz.

 

Acord de confidențialitate
Persoanele cărora le este cunoscut faptul adopţiei sunt obligate să păstreze secretul informaţiilor obţinute în procesul de adopţie.

 

Acte necesare adopției

a) copia buletinul/cărții de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă;

b) declaraţie autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni;

c) copie legalizată de pe certificatul de naştere;

d) copie legalizată de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacă este cazul;

e) copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;

f) certificatul de cazier judiciar;

g) adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;

h) certificat/adeverinţă medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;

i) declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;

j) declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecţie specială;

k) certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;

l) certificat/adeverinţă medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice.

Documentele de la litera f), h), j) și l) se solicită şi pentru soţul adoptatorului, în situaţia în care acesta nu se asociază la cererea de adopţie. Pentru soluţionarea cererii de evaluare pot fi solicitate orice alte documente şi informaţii considerate relevante.

 

 

Adopţia
Adopţia este, potrivit art. 451 din Noul Cod Civil, operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie dintre adoptator şi adoptat, precum şi legătura de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. Termenul de adopţie are trei înţelesuri: de instituţie juridică, act juridic de încuviinţare a adopţiei şi raport juridic de adopţie.
Adopția se face numai pentru protejarea intereselor superioare ale copilului.
Adopția își produce efectele de la data pronunțării irevocabile a hotărârii judecătoresti; în momentul respectiv, filiația dintre copil și părinții săi naturali încetează.

 

Adopţia internă
Adopţia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul au reşedinţa obisnuită în România.

 

Adopţia internaţională
Adopţia în care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie adoptat au resedinţa obisnuită în state diferite, iar în urma încuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului.

 

Adopția persoanei majore
Persoanele majore pot fi adoptate, însă trebuie îndeplinite anumite condiții, printre care aceea ca persoana majoră să fi fost crescută de cel care doreşte să o înfieze. (vezi Legea 273/2004 ).

 

Apostilă
Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

 

Agenție adopție
Organismele private române care solicită autorizarea în vederea desfăşurării de servicii şi activităţi în domeniul adopţiei interne trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să fie persoane juridice române, fără scop lucrativ, constituite în condiţiile legii;
b)să aibă înscris în statut desfăşurarea de activităţi în domeniul adopţiei şi în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
c)scopul şi obiectul de activitate, înscrise în statut, să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei române;
d)să dispună de resursele materiale necesare pentru desfăşurarea activităţilor a căror autorizare o solicită sau să demonstreze capacitatea de a atrage resursele necesare;
e)să aibă relaţii contractuale pe perioada pentru care se solicită autorizaţia cu cel puţin 3 specialişti, absolvenţi ai învăţământului universitar cu diplomă de licenţă - unul în specializarea asistenţă socială, unul în specializarea psihologie şi unul în drept sau ştiinţe juridice;
f)persoanele din conducerea organismului privat, precum şi cele prevăzute la lit. e) să nu fi fost condamnate definitiv pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;
g)să aibă proceduri/metodologii de lucru adecvate şi conforme cu principiile şi prevederile legale în materia adopţiei, precum şi proceduri de evaluare periodică a satisfacţiei beneficiarilor;
h)să aibă prevăzută în regulamentele proprii obligativitatea păstrării confidenţialităţii de către persoanele angajate şi colaboratori a datelor şi informaţiilor la care au acces referitoare la copiii adoptaţi, adoptatori şi părinţii fireşti;
i)să asigure măsurile necesare în vederea protecţiei datelor şi informaţiilor prevăzute la lit. h).

 

Atestat părinte adoptator
Atestatul de persoană sau familie adoptatoare se comunică adopatorului sau familiei adoptatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia de către directorul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).
Atestatul eliberat de Direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul sau familia adoptatoare este valabil pentru o perioadă de 2 ani. Valabilitatea acestui atestat se prelungeşte de drept până la încuviinţarea adopţiei, în situaţia în care a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încredinţare în vederea adopţiei, precum şi în situaţia în care persoana sau familia atestată are deja încredinţaţi, în vederea adopţiei, unul sau mai mulţi copii.

 

Asistent social
Desfășoară o activitate complexă și variată: analizează influența factorilor sociali asupra stării de sanatate mentală și a comportamentului uman, acordă consultații privind drepturile și obligațiile asistaților, colaborează cu instituții sau organizații care au obiective similare, participă la elaborarea metodelor și tehnicilor de lucru, propun măsuri de ajutorare sau recuperare.
Asistentul social indeplineste o misiune socială care are la bază valorile și principiile fundamentale ale profesiei: justiția socială, demnitatea și unicitatea persoanei, integritatea persoanei, autodeterminarea, confidențialitatea, importanța relațiilor interumane, furnizarea serviciilor cu competență și în beneficiul clienților. Exercitarea liberă a profesiei și independența profesională conferă asistentului social dreptul de a acționa si a lua decizii în beneficiul clienților săi și deplina raspundere a acestora.

 

Asistent maternal
Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată de către Comisia pentru Protecția Copilului, care asigură prin activitatea pe care o desfașoară la domiciliul său creșterea, îngrijirea și educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament.

 

Asistență în adopții
C.A.S.A. din programul național #EuAdopt. oferă:
Consiliere psihologică pre și post adopție;
Consiliere juridică pre și post adopție;
Informarea și consilierea copilului cu privire la modificarea obiectivelor planului individualizat de protective și includerea adopției interne ca finalitate a acesteia.
Informarea și consilierea copilului cu privire la modul și consecințele exprimării consimțamântului la adopțiesau, după caz, cu privire la motivul pentru care opinia sa nu a fost luata in considerare.
Sprijinirea, informarea și consilierea copilului în vederea exprimării opiniei și dorințelor sale pe parcursul procedurilor de adopție;
Realizarea sau după caz, participarea la evaluarea compatibilității între copil și familia potențial adoptatoare, întreprinderea demersurilor necesare, acomodării copilului în familia potențial adoptatoare, și întocmirea unor rapoarte în acest sens, pe care le înaintează D.G.A.S.P.C.;
Informarea și consilierea copilului pentru care a încetat de drept deschiderea procedurii adopției interne;
Identificarea și informarea familiilor/ persoanelor potențial adoptatoare cu privire la documentația necesară, la demersurile și la durata procedurilor adopției interne, precum și cu privire la consecințele acesteia;
Evaluarea garanțiilor morale și a condițiilor material ale familiilor/persoanelor/ persoanelor potențial adoptatoare și întocmirea de rapoarte în acest sens, care vor fi prezentate D.G.A.S.P.C.;
Informarea familiilor/persoanleor potețial adoptatoare cu privire la specificul etapelor de dezvoltarefizică si psihică a copilului;
Informarea și consilierea familiilor/persoanelor potențial adoptatoare cu privire la transformările care vor surveni în plan personal și profesional, ca urmare a adopției unui copil, în vederea asumării conștiente și responsabile a rolului de părinte;
Asigură realizarea și evaluarea procesului de matching dintre copil și familia potențial adoptatoare, întreprinde demersurile necesare acomodării psihice și fizice a copilului cu familia potențial adoptatoare, și întocmește o serie de rapoarte în acest sens, care vor fi înaintate D.G.A.S.P.C.;
Cosntatarea și sesizarea D.G.A.S.P.C. cu privire la neadaptarea copilului încredințat în vederea adopției cu persoana sau familia adoptatoare, precum și cu privire la orice alte motive de natură ă îngreuneze/ stopeze finalizarea procesului de adopție;
Informarea părinților firești, dar și a familiei extinse a copilului cu privire la stabilirea adopției interne ca finalitate a planului individualizat de protecție a acestuia;
Informarea și consilierea părinților firești cu privire la condițiile de exprimare a consimțământului la adopția copilului, modul de realizare, efectele produse și termenul de revocare, întocmind rapoarte cu privire la aceste demersuri.
Informarea părinților firești cu privire la încheierea adopției și la consecințele acesteia.
Informarea comunității cu privire la adopția națională;
Promovarea și susțirea adopției naționale în cadrul comunității;
Organizarea de cursuri și seminarii pentru persoanele interesate de adoptie.

 

Atașament
Conexiunea dintre copil și părinte sau alt îngrijitor, care rezistă în timp, și ajută în dezvoltarea unui sentiment de sine.

 

Autentificare notarială
Autentificarea notarială a unui act prin care notarul public verifică și stabileste, în prealabil, identitatea părților. Părțile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procură specială autentică.

 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie ANDPCA
Misiunea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA ) este de a monitoriza respectarea drepturilor tuturor copiilor şi de a lua toate măsurile pentru a contribui la crearea unei societăţi demne pentru copii, implicând în acest proces autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, societatea civilă, părinţii şi copiii.

 

Autorizație servicii adopție
Recunoașterea și verificarea faptului că o organizație îndeplinește standardele explicite, specificate de Organele juridice din România pentru a oferi servicii de evaluare a părinților adoptivi, servicii de consiliere pentru părinți și copiii, pregătirea și plasarea copiilor în familiile adoptive și servicii postadopție.

 

Avocat adopție
Persoană care, pe baza calificării și a profesiunii sale, are calitatea de a acorda asistență juridică în sfera adopției. În exercitarea profesiei, avocatul este independent și se supune numai legii, statutului profesiei și codului deontologic. El promovează și apără drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului.


        ȘI TU POŢI SĂ TE IMPLICI!
Fundatia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale prin programul EuAdopt.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a Fundatia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Inainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie și al Politicii de Confidențialitate. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi că poți modifica în orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.